مزاياي استفاده از ورمي كمپوست در كشاورزي

توليد ورمي كمپوست ، توليد كرم خاكي ،پرورش كود ورمي كمپوست،تبديل زباله به كود،توليد كود ورمي كمپوست،آموزش توليد كود ورمي كمپوست

مزاياي استفاده از ورمي كمپوست در كشاورزي

۸,۳۰۲ بازديد

آزمايشات و تحقيقات ورمي كمپوست
آزمايش كود آلي ورمي كمپوست  و كرم خاكي نسبت  به  كود شيميايي روي ذرت
در زير تنها بخشي از تحقيقات صورت گرفته از اثرات  ورمي كمپوست بر روي چند گياه آورده شده است طبق آزمايش انجام شده، هنگامي كه از كرم خاكي به همراه كود آلي ورمي كمپوست براي تغذيه گياه استفاده شده، ميزان رشد گياه ذرت بيشتر از زماني بود كه فقط از كود هاي شيميايي مرسوم استفاده شد.

 در حاليكه با استفاده از كود هاي شيميايي هر گياه بطور متوسط ۵ سانتي متر در هفته رشد كرد، با استفاده از ورمي كمپوست و كرم خاكي هر گياه بطور متوسط ۱۵ سانتي متر در  هفته رشد كرد. از نظر مدت زمان رويش و جوانه زني گياه نيز هنگامي كه از ورمي كمپوست و  كرم خاكي استفاده شد مدت زمان جوانه زدن سريع تر بود و در حدود ۲ روز دانه ها سريع  تر جوانه زدند و همچنين تعداد دانه هايي كه جوانه زدند ۲۰ درصد بيشتر بود. همچنين گياه ذرت با استفاده از ورمي كمپوست و كرم خاكي خيلي سريع تر به بلوغ جنسي رسيد كه ميزان باروري آن را نيز افزايش داد. گياهان تحت تيمار ورمي كمپوست سبز تر و سالم تر بودند و ساقه هاي قوي تر و برگ هاي بزرگ تري نسبت به ساير موارد داشتند. تعداد دانه هاي هر  گياه در حدود ۳۵-۴۰ درصد بيشتر از ساير گياهان بود.

 
گياه ذرت
آزمايشگاه و تحقيق  كود ورمي كمپوست  و كرم خاكي
در اين تحقيق زباله هاي خانگي از نوع پس ماندهاي گياهي، با استفاده از كرم خاكي   در طول مدت ۳ ماه به كود كمپوست تبديل شده است. به اين منظور ابتدا مواد اوليه قابل كمپوست از نظر ميكروبي، انگلي، فلزات سنگين و مواد اصلي تغذيه گياهي ازت، فسفر و پتاس مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور ابتدا ۳ نمونه از مخلوط مواد اوليه از نقاط مختلف حوضچه كمپوست كه به روش Pit در ابعاد متناسب ساخته شده بود برداشت شده و پس از انتقال به آزمايشگاه مورد تجزيه قرار گرفت. پس از عمل آمدن كمپوست عمل نمونه برداري عينا از كمپوست توليد شده مجددا تكرار گرديد نتايج اين بررسي شاهد افزايش مواد تغذيه گياهي و بهبود نسبت C/N از ۲۹٫۵ تا حدود ۱۴٫۵ و كاهش قابل توجه فلزات سنگين به ويژه كرم، كادميم و سرب در كمپوست حاصل بوده است. در اين بررسي با استفاده از نرم افزار SPSS ميانگين و انحراف معيار پارامترهاي اندازه گيري شده را محاسبه نموده و از طريق تست آماري Mann – whitney مقايسه ميانگين و انحراف معيارهاي مواد اوليه و كمپوست توليد شده (ورمي كمپوست) انجام گرفته است. در اين بررسي كرم هاي اوليه مورد استفاده ۵۰۰۰ عدد بوده است كه پس از ۹۰ روز تا حدود ۱۳۰۰۰ عدد افزايش يافته است. در اين بررسي ميزان هدايت الكتريكي در ورمي كمپوست حاصل ۹۰۷٫۳۳ µs/cm و در مواد اوليه ۱۸۱۳٫۳۳ µs/cm بوده است كه اين كاهش نشان دهنده شوري كمتري در ورمي كمپوست است كه گفته مي شود بعضي از املاح توسط كرمهاي خاكي در پروسه كمپوست حذف گرديده است.

 

Troubleshooting
تحقيقات  كود ارگانيك ورمي كمپوست و كود شيميايي روي سيب زميني

در اين تحقيق كه در شهرستان بهاردر قالب طرح كاملا تصادفي انجام شد، در كشت سيب زميني رقم آگريا، به جاي استفاده از كودهاي شيميايي ، در تيمارهاي مختلف از كود زيستي فسفات بارور- ۲ كود ارگانيك ورمي كمپوست به صورت جدا و توآم استفاده گرديد و در پايان آزمايش كرت هاي نمونه با كرت شاهد(كودشيميايي) از نظر تعداد برگ، ارتفاع بوته، قطر بزرگترين غده، قطر كوچكترين غده، تعداد غده در بوته و عملكرد غده مقايسه گرديد و نتايج آزمايش با نرم افزار سس آناليز گرديد. مقايسه ميانگين ها بر اساس آزمون دانكن تفاوت معني داري در افزايش عملكرد و سايراجزاي عملكرد در سيب زميني در نتيجه استفاده از كودهاي زيستي ياد شده را نشان داد.

 

سيب زميني
تحقيقات وگزارش  كود آلي ورمي كمپوست در دانشگاه

عنوان : تأثير كودهاي آلي مختلف بر رشد و نمو  Lillium longiflorum سيده محبوبه موسوي ميركلائي* ۱، زهرا اوراقي اردبيلي۲، مصطفي مصطفوي ۳ ۱و ۳: گروه كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار ۲: گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار ليليوم يكي از مهمترين گل هاي شاخه بريده ايران و جهان محسوب مي گردد. كاربرد كودهاي آلي در توليد گياهان زينتي در يك نظام كشاورزي پايدار كارايي بالايي دارد. اين آزمايش به منظور بررسي تأثير دو سطح ورمي كمپوست(۱۰،۳۰درصد)، كمپوست باگاس نيشكر (۱۰درصد)، هيوميك گرانوله(۱۰درصد) و كود ماهي(۱۰درصد) بر رشد و نمو  Lillium longiflorum، صورت گرفت. آزمايش به صورت طرح كاملاً تصادفي انجام شد. بررسي ويژگي هايي شامل ميزان كلروفيل a، ارتفاع گياه، تعداد برگ، وزن تر برگ، طول ريشه و قطر گل در نمونه ها نشان داد كه بكارگيري تيماركود آلي  ورمي كمپوست و كمپوست باگاس نيشكر منجر به تحريك رشد گياه شدند كه اثرات تحريك كننده ورمي كمپوست بيشتر از باگاس بود.اما اثرات بكارگيري اسيد هيوميك دلخواه نبود و بكارگيري كود ماهي اثرات بسيار بازدارنده اي بر رشد و نمو گياه داشت. نتايج اين تحقيق دلالت بر آن دارد كه كود آلي ورمي كمپوست بهترين تأثير را بر رشد و نمو  Lillium longiflorum نسبت به شاهد و ساير تيمارها داشت. تأثير مثبت ورمي كمپوست بر صفات مورد بررسي در اين پژوهش با نتايج حاصل از تأثير مثبت ورمي كمپوست بر تعداد و وزن تر و كلروفيل a برگ داوودي(قادري،۱۳۹۰)، افزايش تعداد برگ، طول ريشه و قطر گل ليليوم رقم Navona(Ladan Moghadam & et al,2012)،افزايش وزن تر در آگلونما و ديفن باخيا(Liuc & Pank,2005)،افزايش كلروفيل گياه آهار(حميد پور،۱۳۹۰)،افزايش ارتفاع و قطر گل سيمبيديوم (Hatamzadeh & Shafyii,2011) منطبق است. گزارش شد كه فعاليت شبه هورموني ورمي كمپوست موجب افزايش رشد و نمو مي شود(Bachman,2008).تأثير مثبت تيمار B بر وزن تر برگ در اين پژوهش با تأثير آن بر افزايش وزن تر كاهو(Jayasinghe,2011)،مطابقت دارد.اين افزايش بيوماس محصول به علت وجود مواد موجود در كمپوست مي باشد.

 
آزمايش كود آلي  ورمي كمپوست روي  خيار در گلخانه

به منظور بررسي آثار متفاوت  كود آلي ورمي كمپوست نسبت به كود گاو  بر روي محصول خيار درختي در گلخانه ، آزمايشي با ۳ تيمار و هر تيمار شامل ۳ تكرار در اسفند ۸۶ در يك  گلخانه انجام شد . در ابتدا كود آلي ورمي كمپوست با نسبتهاي ۵۰۰ گرم ، ۷۵۰ گرم ، ۱۰۰۰ گرم و ۱۲۵۰ گرم در كرتهايي به مساحت۲ متر مربع و در عمق ۱۵ سانتي متري با خاك گلخانه به طور كامل مخلوط شد و در طرف ديگر كود گاوي  نيز با همان نسبتهاي ذكر شده  و كرتها و عمق برابر با خاك گلخانه به صورت كامل  مخلوط گشتند . در هر كرت تعداد ۳ عدد بذر خيار درختي  در گلخانه با فواصل ۳۰ سانتي متر از هم كاشته شد. همه  فاكتورها مانند  آبياري ، دما ، رطوبت ، مبارزه با آفات و غيره ، مبارزه با علف هاي هرز و نور در طول دوره پرورش و داشت  براي همه تيمارها مساوي  بود . خاكدهي بوته ها در نيمه فروردين انجام شد . در ابتداي فصل و در زمان بعد از جوانه زني بذرها ، رشد تيمارهاي مخلوط با كود دامي پيشرفت قابل قبولي از خود  نشان دادند و تا زمان گلدهي بوته ها ، با توجه به رشد بيشتر بوته هاي مورد تغذيه با كود دامي ، بوته هايي كه با كود آلي ورمي كمپوست مورد آزمايش قرار گرفته شده  بودند ، گلدهي مساوي  داشتند . پس از گذشتن از  اواسط دوره ، مواد غذايي موجود در تيمارهاي مخلوط با كود گاوي  به حداقل رسيد و رشد بوته ها با كندي ادامه يافت ، در حالي كه در شرايط  مساوي   تيمارهاي مخلوط شده  با كود ورمي كمپوست كه از نوعي كرم خاكي با نام ايزينيا فوتيدا كاليفرنيايي تهيه مي شود به سرعت رشد و گلدهي ادامه دادند و در انتهاي فصل ودر زماني كه بوته هاي خيار درختي مورد تغذيه با كود گاوي  زرد شدند ، همچنان بوته هاي مورد تغذيه با كود آلي ورمي كمپوست در حال گلدهي و رشد بودند كه اثار فوق العاده اين نوع از كود يعني ورمي كمپوست را نشان ميدهد.

 
 آزمايش ها و تحقيق هاي كود آلي ورمي كمپوست  بر روي گوجه فرنگي در گلخانه

. تحقيق به منظور بررسي  اثرات  مقدار و برهمكنش كودهاي گاوي وكود آلي  ورمي كمپوست و همچنين بررسي  عملكرد آنها، روي گياه گوجه فرنگي گلخانه اي در سال ۱۳۸۷ در محل گلخانه كارخانه كود آلي سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد انجام شد . طرح آزمايشي مورد استفاده بلوكهاي كامل تصادفي به صورت فاكتوريل و در ۴ تكرار بود. فاكتورهاي طرح شامل دو نوع كود به صورت( ورمي كمپوست و كود گاوي) و مقادير مختلف كود در چهار سطح ( ۲۵۰، ۳۷۵، ۵۰۰ و ۶۲۵گرم مخلوط با خاك) بودند.نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان دهنده اين است كه اثر نوع كود و مقدار كود در سطح احتمال ۱% معني دار شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه كود الي ورمي كمپوست با نسبت ۵۰۰ گرم كرتهايي به مساحت ۱ متر مربع افزايش معني داري در ميزان محصول توليدي داشت كه ميتوان با خيال آسوده از كود ورمي كمپوست در كشاورزي و باغداري استفاده نمود .

كود دهي ورمي كمپوست
كود دهي ورمي كمپوست وآشنايي  با زعفران ، پسته ، زرشك

زعفران

زَعفَران يا زعفران خوراكي (نام علمي: ‘crocus sativus’) گياهي است از تيرهٔ زنبقيان، سردهٔ زعفران كه ويژگي سرخوشي داشته و امروزه برخي شركتهاي دارويي اروپايي از آن بعنوان اينتگراتور ضد افسردگي استفاده مي‌كنند. زعفران گياهي كوچك و چند ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتي‌متر است. از وسط پياز و يا قاعده ساقه، تعدادي برگ باريك و دراز خارج مي‌شوند. از وسط برگ‌ها، ساقه گلدار خارج شده كه به يك تا سه گل منتهي مي‌شود. گل‌ها بسيار زيبا و داراي ۶ گلبرگ بنفش رنگ هستند كه ممكن است در بعضي واريته‌ها به رنگ گلي يا ارغواني باشند. گل‌ها داراي ۳ پرچم و يك مادگي منتهي به كلالهٔ سه شاخه به رنگ قرمز متمايل به نارنجي است. قسمت مورد استفاده اين گياه، انتهاي خامه و كلاله سه شاخه است كه به نام زعفران مشهور است و داراي بوي معطر با طعم كمي تلخ مي‌باشد. كشت زعفران در ايران به ويژه در شهرستان‌هاي تربت حيدريه، گناباد، قائن، بجستان، فردوس، سرايان و بيرجند در استان‌هاي خراسان جنوبي و رضوي، و به تازگي در استان‌هاي فارس و كرمان رواج دارد.
خاك مناسب پرورش زعفران

از آنجايي كه پياز زعفران مدت نسبتا زيادي (۷ – ۵ سال) در زمين مي‌ماند. خاك زمين بايد سبك يا تركيبي از شن و رس باشد كه پياز بتواند در اين مدت علاوه بر تامين مواد غذايي ، در مقابل شرايط خاص منطقه‌اي نيز مقاومت نمايد. بنابراين جهت رشد و نمو مناسب گياه و توليد محصول مرغوب و مطلوب زمينهاي حاصلخيز و زهكشي شده بدون درخت با خاك (لومي ، ليموني ، رسي و شني) و آهك‌دار كه PH آن بين ۸ – ۷ باشد بر زمينهاي شور ، فقير و مرطوب ، اسيدي ترجيح داد. زعفران در زمينهايي كه داراي قلوه سنگ يا علفهاي هرز يا مواد آلي پوسيده نشده باشد محصول خوبي نمي‌دهد.
th (2)
پسته

اين گياه در كشورهايي مثل ايران، سوريه، تركمنستان و غرب افغانستان رشد مي‌كند.
توليد پسته در ايران در سال ۲۰۰۵ معادل ۱۹۰هزار تن بوده كه ايران را در مقام يكم در جهان قرار مي‌دهد. بعد از ايران آمريكا با توليد ۱۴۰هزار  و تركيه با توليد ۶۰هزار  تن در مقام دوم و سوم قرار داشته‌اند. توليد پسته اغلب در شهرهاي رفسنجان، دامغان، قزوين، يزد، سيرجان كاشت مي‌شود كه بيشتر توليد پسته در ايران در شهر رفسنجان مي‌باشد و همچنين پسته دامغان از مرغوبترين پسته‌هاي جهان مي‌باشد كه طمع و چربي خاصي دارد. واژه پسته پارسي مي‌باشد و از طريق زبان لاتين از پارسي وارد زبانهاي اروپايي شده‌است  . كشت پسته در رده هاي مختلفي از خاك با موفقيت انجام مي شود. در مناطق پسته كاري ايران بافت شني لومي كه يك بافت متوسط ميباشد بهترين محصول را توليد مينمايد.همچنين در بافت هاي سنگين تر خاك مثل لوم – رسي – سيلتي و حتي لوم رسي محصول مناسبي توليد شده است.وجود زهكش هاي طبيعي همانند يك لايه شني در عمق بيش از ۲ متر از سطح خاك ميتواند سنگيني بافت را جبران نمايد. وجود خاك هاي كم عمق و يا سخت لايه باعث ميشود كه قسمت هاي هوايي و زيرزميني درخت كوتاه مانده ٬ در نتيجه باروري و عملكرد آن به طور محسوسي كاهش يابد. درختان پسته در شرايط ماندابي رشد مناسبي ندارند. همچنين در خاك هاي داراي قلياييتPH))  بالا جذب عناصر بالاخص عناصر ميكرو ناچيز مي باشد.

th

 
زرشك  و كود

زرشك درختچه‌اي تيغدار به طول ۱ تا ۵ متر است. چوب آن به رنگ قرمز، قهوه‌اي يا زرد است. برگ‌هاي آن بيضي شكل با دندانه‌هاي اره‌اي و ميوه اش قرمز رنگ بيضوي شكل و ترش مزه‌است. به ريشهٔ درخت زرشك«آئر خيس» گفته مي‌شود.
انتهاي بهار و ابتداي تابستان فصل شكوفه دادن بوته زرشك است، غنچه‌هاي زرد رنگ زرشك در فصل پاييز رنگ قرمز گيلاسي به خود مي‌گيرند.
زرشك بومي مناطق معتدل و نيمه استوايي اروپا، آسيا، آفريقا، آمريكاي شمالي و آمريكاي جنوبي است. كشور ايران بزرگترين توليدكننده زرشك در دنيا است كه در اين ميان استان خراسان و شهرستان قائنات با در اختيار داشتن نزديك به ۹۷ درصد از اراضي زيركشت اين محصول، توليد ۹۵ درصد از زرشك دنيا را در اختيار دارد.
زرشك از نظر نياز به مواد غذايي گياه كم توقعي محسوب مي شود اما براي توليد محصول بهتر و بيشتر اين درختچه به كود نياز دارد از سال سوم كاشت در صورت در دسترس بودن كود حيواني هر دو سال يك بار پس از برداشت محصول در پاييز يا اوايل زمستان بسته به سن درختچه به هر درختچه ۱۰-۵ كيلوگرم كود حيواني پوسيده داده مي شود كه اين ميزان از سال دهم افزايش مي يابد.

th (3)
در سالهاي اخير مصرف كود فسفات آمونيوم در پاييز يا اسفند ماه به مقدار حدود ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار و كود اوره در اوايل بهار به ميزان حدود ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار نيز مرسوم شده است هرچند كه ميزان مصرف كود بايد با توجه به نتايج آزمايش خاك و براساس نياز گياه مشخص و مصرف شود.

 
كود ورمي كمپوست

 

كوددهي يكي از عوامل مهم در كشاورزي و باغداري محسوب ميشود . ورمي كمپوست نوعي كود آلي يا ارگانيك است كه بدليل مزاياي فوق العاده نسبت به ديگر كودها مورد توجه زياد قرار گرفته است . برخي از مشخصه هاي كود ورمي كمپوست در زير آورده مي شود :
-نقش مهم در  اصلاح فيزيكي خاك
- جلوگيري از خشكي گياه
- افزايش مدت زمان پايداري مواد كودي و شيميايي ديگر
- ورمي كمپوست سرشار از عناصر ماكرو و ميكرو است كه براي گياه قابل استفاده است
- ورمي كمپوست نسبت به ساير كودها مانند كود گاوي چندين برابر غني تر شده است
- اين نوع كود داراي محيطي مناسب براي حياط گياه و موجودات ذره بيني مفيد خاك است
- در تركيبات آن هيچ گونه چربي وجود ندارد
- ورمي كمپوست داراي مقادير بالايي از آهن و مس به اشكال شيميايي مختلف است كه براي گياه ارزش زيادي دارد .
-زود رس كردن محصول ( ويژگي مهم براي كشاورزي )


نتيجه گيري آزمايشات و تحقيقات كود بيولوژيكي يا زيستي  ورمي كمپوست

در ازمايشات و تحقيقات مشابه ثابت شده كود ورمي كمپوست آنقدر ارزشمند است كه هركشاورز يا باغدار حداقل يك بار از آن در كشت وكار خود استفاده كند تا براي هميشه عاشق ورمي كمپوست وكرم هاي دوست داشتني اش شود . كود هاي بيولوژيكي و آلي در مقايسه با ساير كودها داراي ارزش غذايي و اصلاحي بيشتري هستند .تحقيقات و آزمايشات  گوناگون  اين را اثبات مي كند . كود قدرتمند ورمي كمپوست كه از اين دسته مي باشد نيز داراي مزايا وفوايد متعددي است كه در قياس  با ديگر كودهاي زيستي برتري هاي بيشماري دارد . لذا با استفاده از اين كودها علاوه بر افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي  اصلاحاتي  مانند عدم فرسايش خاكها ، كاهش شديد علف هاي هرز وغيره  نيز حاصل مي شود كه اين ورمي كمپوست را تبديل به پرطرفدارترين كود درجهان نموده است كه مصرف آن توسط كشاورزان در دنيا رو به گسترش فزاينده اي است.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.